อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ทัศนพรรณ เวชศาสตร์
อาจารย์ทัศนพรรณ เวชศาสตร์
อาจารย์เนตรนภา ธนพัฒน์
อาจารย์เนตรนภา ธนพัฒน์
อาจารย์กามีละห์ ยะโกะ
อาจารย์กามีละห์ ยะโกะ
อาจารย์ภูชิยา สุวรรณโชติ
อาจารย์ภูชิยา สุวรรณโชติ
อาจารย์ชมพูนุท เพชรนิรมล
อาจารย์ชมพูนุท เพชรนิรมล
ดร.อารยา ปราณประวิตร
ดร.อารยา ปราณประวิตร
ดร.ยินดี พรหมศิริไพบูลย์
ดร.ยินดี พรหมศิริไพบูลย์
อาจารย์รัชกร นามกร
อาจารย์รัชกร นามกร
อาจารย์พูนศักดิ์ บุญยัง
อาจารย์พูนศักดิ์ บุญยัง
อาจารย์คันธรส สุขสกุล
อาจารย์คันธรส สุขสกุล
อาจารย์คณิต หนูพลอย
อาจารย์คณิต หนูพลอย
อาจารย์ศันสนีย์ วงศ์ชนะ
อาจารย์ศันสนีย์ วงศ์ชนะ
อาจารย์นิภาพร นบนอบ
อาจารย์นิภาพร นบนอบ
ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป์
ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป์
นายสมชาย สหนิบุตร
นายสมชาย สหนิบุตร