ประวัติสาขา

health-logoคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนามาจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครุสุราษฎร์ธานี ได้เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา(ป.กศ.)ตั้งแต่ปีการ ศึกษา 2521 เปิดระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2523 เป็นต้นมา โดยสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 ตามแนวคิดของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร พลยานันท์ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัยในท้องถิ่น จึงเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ2545 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนขึ้น

 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนได้จัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้อาคารวิทยาศาสตร์ สุขภาพ(จุฑาภรณ์อนุสรณ์) เป็นอาคารเรียนหลัก แต่ด้วยจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น สาขาวิชาฯจึงของบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพื้อรองรับการ จัดการศึกษาที่กำลังขยายตัว การก่อสร้างจึงแล้วเสร็จในปี 2548 โดยใช้ชื่ออาคารนี้ว่า อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีพิธีเปิดดังกล่าวในวันที่ 11 มีนาคม 2549

ในปี 2548 สาขาวิชาฯได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1 โดยได้รับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา และในปี 2549 หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่สาขาวิชาฯนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมา โดยตลอด ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายการจัดการเรียนการสอนให้มีการ ดำเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นมาตรฐาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความสมดุลและยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม การมีค่านิยมที่ดีมีความตระหนักในรากเหง้าของตนเอง และการส่งเสริมภูมปัญญาท้องถิ่น

สาขาวิชาฯ จึงได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนอีกครั้งในปี 2555 โดยที่หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาจากสำนัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 และเป็นเป็นหลักสูตรที่ได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน