ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“ความรู้คู่คุณธรรม ผู้นำสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน”

 

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงงานสาธารณสุขภูมิภาค

 

 พันธกิจ

  1. ผลิตบัณทิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขชุมชนให้มีศักยภาพ
  2. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม เพื่อก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนโดยเน้น การมีส่วนร่วมกับชุมชน
  3. พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  4. ส่งเสริมและพัฒนา และเผยแพร่งานวิจัยผลงานทางวิชาการทางด้านสุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาธารณสุขชุมชนที่มีสมรรถนะสูง
  2. เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสาธารณสุขชุมชนแบบองค์รวม
  3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพชุมชน