การประเมินหลักสูตร :Self-Assessment Report

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ทางสาขาสาธารณสุขชุมชน ได้มีการประเมินหลักสูตร :Self-Assessment Report โดยมีผศ.ดร.นิคม มูลเมือง (รองอธิการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่) มาเป็นประธาน  ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ เป็นกรรมการและดร.เกษร เมืองทิพย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประเมินครั้งนี้  

Read more

ขอเชิญร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำดอกไม้จันทร์

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำดอกไม้จันทร์ ถวายพ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์ ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ 2 อาคารศูนย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประกวดรพ.สต. ดีเด่นระดับโซนจังหวัดสุราษฏร์ธานี

อ.สมชาย สหนิบุตร หัวหน้าสาขาสาธารณสุขศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับโซนจังหวัดสุราษฏร์ธานี ของ รพ.สต.นิคมสร้างตนเองขุนทะเล ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ในฐานะเครือข่ายระบบสุขภาพตำบลขุนทะเล ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

Read more

กำหนดให้นักศึกษาสามารถมารับใบแสดงการสำเร็จการศึกษา

ข่าวสด ๆ…..นักศึกษาสาธาฯ ภาคปกติรหัส 56 และภาค กศ.บท. รุ่น 17 จะได้รับอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวันที่ 27 มิถุนายน 2560 และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้กำหนดให้นักศึกษาสามารถมารับใบแสดงการสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป แต่ถ้านักศึกษามีเหตุผลความจำเป็นต้องใช้ใบแสดงการสำเร็จการศึกษาเพื่อใช้ในการสมัครงาน สามารถมาติดต่อขอรับด้วยตนเองได้ก่อนวันที่

Read more

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตฯ ของผู้ใช้บัณฑิต

สำหรับนักศึกษาสาธาฯ ภาคปกติรหัส 55 และภาค กศ.บท รุ่น 16 ที่จบการศึกษาแล้วทุกท่าน ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตฯ ของผู้ใช้บัณฑิต ได้ที่ http://regis.sru.ac.th/graduate ด้วยครับ…จำเป็นจริงๆ นะครับเพื่อการปรับปรุงคณภาพการศึกษาของสาขาวิชา ขอความร่วมมือทุกคนที่ได้งานแล้ว (ทุกประเภทยกเว้นกิจการส่วนตัว) นะครับ

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมออดิทรอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมชาย สหนิบุตร หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว นอกจากกิจกรรมปฐมนิเทศของนักศึกษาทั้ง 2

Read more