ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ปี พ.ศ. 2555 – 2559  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์และกลยุทธ์การดำเนินงาน  ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์     

1. มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน  บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นและศักยภาพของมหาวิทยาลัย

2. บัณฑิตมีคุณภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีทักษะชีวิตและสังคมตามความต้องการของท้องถิ่น

กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของสังคม

2. ผลิตบัณฑิตสาขาสาธารณสุขชุมชนตามความต้องการของท้องถิ่น

3. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาธารณสุขตามคุณลักษณะและสมรรถนะหลักที่กำหนด

4. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม  และส่งเสริมการการมีส่วนร่วมและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

         

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1. สาขาวิชาสามารถให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างสาขาวิชากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน

2. สาขาวิชาสามารถยกระดับทักษะวิชาชีพสาธารณสุขของบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุข

3. สาขาวิชาสามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นให้พึ่งพาตนเองด้านการสาธารณสุขได้

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขเพื่อการเข้าถึงของชุมชน

2. ส่งเสริมการจัดเวทีประชุมสัมมนาวิชาการด้านสาธารณสุข

3. ให้บริการวิชาการสาธารณสุขแก่ชุมชนที่หลากหลายโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านสาธารณสุข

เป้าประสงค์

1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมสาธารณสุขที่ตอบสนองและแก้ปัญหาของท้องถิ่น

2. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

3. ผลงานวิจัย  ผลงานสร้างสรรค์  และนวัตกรรมนำไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสาธารณสุขตามบริบทของท้องถิ่น

2. ส่งเสริมงานวิจัยด้านสาธารณสุขเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ฟื้นฟูและส่งเสริมการนำศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุข

เป้าประสงค์

1. จัดระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขของชุมชน

2. สาขาวิชาสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมการนำศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสาธารณสุขมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต                      โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

3. สาขาวิชาสามารถพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขที่หลากหลายและต่อยอดเพื่อสร้างองค์ความรู้ในชุมชน

กลยุทธ์

1. ศึกษา  สำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุข

2. ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุข

3. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุข

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการสาขาวิชาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

               เป้าประสงค์     

1. สาขาวิชามีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและมีวัฒนธรรมคุณภาพ

2. สาขาวิชาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง

3. สาขาวิชามีระบบสารสนเทศในการเรียนการสอนและการบริหารการตัดสินใจ

4. สาขาวิชามีภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพบุคลากร

               กลยุทธ์          

1. พัฒนาบุคลากรและระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการของสาขาวิชา

2. จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและพอเพียง

3. พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์สนับสนุนการเรียนรู้

4. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสาขาวิชา