งานสัมมนาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการสัมมนาวิชาการสาธารณสุข เรื่อง เปิดโลกทัศน์ใหม่สู่อาชีพ วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ข้อคิดและแนวทางการเข้าสู่อาชีพสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ

Read more

งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นักศึกษาสาธารณสุขุชมชน ชั้นปีที่3 ให้บริการวิชาการตามคำร้องขอของเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี โดยบริการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลนคร รวม 8 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 5,812 คน โดยในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้ให้บริการโรงเรียนเทศบาล5 สุราษฎร์ธานี  

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษา งานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สาขาวิชาสาธารณสุขุชมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อเตรียมการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนในเขตเเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามคำร้องขอบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา SHC 0204 การส่งเสริมสุขภาพ ›

Read more

“ความสำเร็จมิใช่อยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้น หากแต่เป็นการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์”

“ความสำเร็จมิใช่อยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้น หากแต่เป็นการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์” ขอชื่นชมนักศึกษาสาธารณสุขชุมชนที่ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเพื่อนนักศึกษา #เปิดเทอมแล้วขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะค่ะ #เด็กสาธารณสุขชุมชน

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี60

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีอาจารย์สมชาย สหนิบุตร หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งในงานจะมีพิธีมอบเข็มประจำสาขา มอบเน็ทติดผมให้กับนักศึกษาที่เป็นผู้หญิง และมีการผูกข้อมือให้กับนักศึกษาใหม่ รวมถึงนักศึกษาที่เป็นอิสลามก็จะมีของที่ระลึกให้  

Read more

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30-16.00 น. บริเวณหลังตึกศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยรุ่นพี่จะแบ่งฐานจำนวน 9 ฐาน โดยให้รุ่นน้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทุกฐาน เพื่อความสามัคคีกันภายในกลุ่ม รู้จักการแก้ไขปัญหาในแต่ละฐาน

Read more

สัมมนาพิจารณากรอบแนวทางการเตรียมฝึกฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทางสาขาวิชาฯได้จัดประชุมหน่วยฝึกฯ จาก สสอ. และ รพ.สต. ของ 7 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมพิจารณากรอบแนวทางการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาธารณสุขชุมชน มรส. ได้รับข้อเสนอแนะแนวทางการฝึกฯ

Read more

นวัตกรรมด้านสุขภาพ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ทางสาขาวิชาได้จัดงานนวัตกรรมทางสุขภาพร่วมกับคณะพยาบาล โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะพยาบาล เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้

Read more

กิจกรรมรับน้องสาชาวิชาสาธารณสุขชุมชน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จัดกิจกรรมรับน้องสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ร่วมกับสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

Read more