ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

Bachelor of Science Program in Community Health

ชื่อปริญญาภาษาไทย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)

Bachelor of Science (Community Health)

คุณสมบัติสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการสาธารณสุขแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ ให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ ชุมชนและสังคม สามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข ภูมิปัญญาท้องถิ่น และดำเนินงานร่วมกันกับองค์กรชุมชน ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้นำด้านสุขภาพ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.)  นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  สาธารณสุขอำเภอ  ฝ่ายเวชปฏิบัติของโรงพยาบาล  รวมถึงสถานีอนามัย  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำองค์กรเอกชน  หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ