โครงสร้างหลักสูตร

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 33 หนวยกิต
    • กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 93 หนวยกิต
    • กลุมวิชาแกนวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

needle-ceremony-12

ดาวน์โหลดหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน