กำหนดให้นักศึกษาสามารถมารับใบแสดงการสำเร็จการศึกษา

ข่าวสด ๆ…..นักศึกษาสาธาฯ ภาคปกติรหัส 56 และภาค กศ.บท. รุ่น 17 จะได้รับอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวันที่ 27 มิถุนายน 2560 และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้กำหนดให้นักศึกษาสามารถมารับใบแสดงการสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป แต่ถ้านักศึกษามีเหตุผลความจำเป็นต้องใช้ใบแสดงการสำเร็จการศึกษาเพื่อใช้ในการสมัครงาน สามารถมาติดต่อขอรับด้วยตนเองได้ก่อนวันที่ 10 ก.ค. 2560 โดยให้ติดต่อกับสำนักส่งเสริมฯ โดยตรงหลังจากวันที่ 27 มิ.ย. 2560…..และขอให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วทุกคนสามารถหางานทำได้ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน ประสบความสำเร็จในอาชีพและมีความราบรื่นในชีวิตส่วนตัวนะคะ