งานสัมมนาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการสัมมนาวิชาการสาธารณสุข เรื่อง เปิดโลกทัศน์ใหม่สู่อาชีพ วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ข้อคิดและแนวทางการเข้าสู่อาชีพสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ

Read more

งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นักศึกษาสาธารณสุขุชมชน ชั้นปีที่3 ให้บริการวิชาการตามคำร้องขอของเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี โดยบริการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลนคร รวม 8 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 5,812 คน โดยในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้ให้บริการโรงเรียนเทศบาล5 สุราษฎร์ธานี  

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษา งานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สาขาวิชาสาธารณสุขุชมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อเตรียมการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนในเขตเเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามคำร้องขอบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา SHC 0204 การส่งเสริมสุขภาพ ›

Read more

การประเมินหลักสูตร :Self-Assessment Report

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ทางสาขาสาธารณสุขชุมชน ได้มีการประเมินหลักสูตร :Self-Assessment Report โดยมีผศ.ดร.นิคม มูลเมือง (รองอธิการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่) มาเป็นประธาน  ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ เป็นกรรมการและดร.เกษร เมืองทิพย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประเมินครั้งนี้  

Read more

ขอเชิญร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำดอกไม้จันทร์

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำดอกไม้จันทร์ ถวายพ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์ ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ 2 อาคารศูนย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประกวดรพ.สต. ดีเด่นระดับโซนจังหวัดสุราษฏร์ธานี

อ.สมชาย สหนิบุตร หัวหน้าสาขาสาธารณสุขศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับโซนจังหวัดสุราษฏร์ธานี ของ รพ.สต.นิคมสร้างตนเองขุนทะเล ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ในฐานะเครือข่ายระบบสุขภาพตำบลขุนทะเล ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

Read more

“ความสำเร็จมิใช่อยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้น หากแต่เป็นการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์”

“ความสำเร็จมิใช่อยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้น หากแต่เป็นการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์” ขอชื่นชมนักศึกษาสาธารณสุขชุมชนที่ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเพื่อนนักศึกษา #เปิดเทอมแล้วขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะค่ะ #เด็กสาธารณสุขชุมชน

Read more

กำหนดให้นักศึกษาสามารถมารับใบแสดงการสำเร็จการศึกษา

ข่าวสด ๆ…..นักศึกษาสาธาฯ ภาคปกติรหัส 56 และภาค กศ.บท. รุ่น 17 จะได้รับอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวันที่ 27 มิถุนายน 2560 และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้กำหนดให้นักศึกษาสามารถมารับใบแสดงการสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป แต่ถ้านักศึกษามีเหตุผลความจำเป็นต้องใช้ใบแสดงการสำเร็จการศึกษาเพื่อใช้ในการสมัครงาน สามารถมาติดต่อขอรับด้วยตนเองได้ก่อนวันที่

Read more

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตฯ ของผู้ใช้บัณฑิต

สำหรับนักศึกษาสาธาฯ ภาคปกติรหัส 55 และภาค กศ.บท รุ่น 16 ที่จบการศึกษาแล้วทุกท่าน ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตฯ ของผู้ใช้บัณฑิต ได้ที่ http://regis.sru.ac.th/graduate ด้วยครับ…จำเป็นจริงๆ นะครับเพื่อการปรับปรุงคณภาพการศึกษาของสาขาวิชา ขอความร่วมมือทุกคนที่ได้งานแล้ว (ทุกประเภทยกเว้นกิจการส่วนตัว) นะครับ

Read more