การประเมินหลักสูตร :Self-Assessment Report

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ทางสาขาสาธารณสุขชุมชน ได้มีการประเมินหลักสูตร :Self-Assessment Report โดยมีผศ.ดร.นิคม มูลเมือง (รองอธิการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่) มาเป็นประธาน  ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ เป็นกรรมการและดร.เกษร เมืองทิพย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประเมินครั้งนี้

SAR 00104 SAR 00105 SAR 00106 SAR 00107 SAR 00108 SAR 00109 SAR 00110 SAR 00115 SAR 00116 SAR 00118 SAR 00119 SAR 00120 SAR 00121 SAR 00123 SAR 00129 SAR 00132 SAR 00133