งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นักศึกษาสาธารณสุขุชมชน ชั้นปีที่3 ให้บริการวิชาการตามคำร้องขอของเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี โดยบริการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลนคร รวม 8 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 5,812 คน

โดยในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้ให้บริการโรงเรียนเทศบาล5 สุราษฎร์ธานี

 

อนามัยโรงเรียน_03 อนามัยโรงเรียน_04 อนามัยโรงเรียน_05 อนามัยโรงเรียน_016 อนามัยโรงเรียน_018 อนามัยโรงเรียน_020 อนามัยโรงเรียน_022 อนามัยโรงเรียน_023 อนามัยโรงเรียน_032 อนามัยโรงเรียน_033

อนามัยโรงเรียน_034 อนามัยโรงเรียน_035 อนามัยโรงเรียน_036 อนามัยโรงเรียน_039 อนามัยโรงเรียน_040 อนามัยโรงเรียน_044 อนามัยโรงเรียน_047 อนามัยโรงเรียน_053 อนามัยโรงเรียน_055 อนามัยโรงเรียน_057 อนามัยโรงเรียน_070 อนามัยโรงเรียน_075 อนามัยโรงเรียน_077 อนามัยโรงเรียน_078 อนามัยโรงเรียน_095 อนามัยโรงเรียน_096 อนามัยโรงเรียน_098 อนามัยโรงเรียน_0100 อนามัยโรงเรียน_0101 อนามัยโรงเรียน_0102 อนามัยโรงเรียน_0104 อนามัยโรงเรียน_0107 อนามัยโรงเรียน_0108 อนามัยโรงเรียน_0111 อนามัยโรงเรียน_0112 อนามัยโรงเรียน_0116 อนามัยโรงเรียน_0118