งานสัมมนาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการสัมมนาวิชาการสาธารณสุข เรื่อง เปิดโลกทัศน์ใหม่สู่อาชีพ วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ข้อคิดและแนวทางการเข้าสู่อาชีพสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้