กิจกรรมรับน้องสาชาวิชาสาธารณสุขชุมชน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จัดกิจกรรมรับน้องสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ร่วมกับสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

freshman-major-events-1 freshman-major-events-2 freshman-major-events-3 freshman-major-events-4 freshman-major-events-5 freshman-major-events-6 freshman-major-events-7 freshman-major-events-8