นวัตกรรมด้านสุขภาพ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ทางสาขาวิชาได้จัดงานนวัตกรรมทางสุขภาพร่วมกับคณะพยาบาล โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะพยาบาล เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้