ประกวดรพ.สต. ดีเด่นระดับโซนจังหวัดสุราษฏร์ธานี

อ.สมชาย สหนิบุตร หัวหน้าสาขาสาธารณสุขศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับโซนจังหวัดสุราษฏร์ธานี ของ รพ.สต.นิคมสร้างตนเองขุนทะเล ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ในฐานะเครือข่ายระบบสุขภาพตำบลขุนทะเล ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

รพ.สต.01 รพ.สต.02 รพ.สต.03 รพ.สต.04 รพ.สต.05 รพ.สต.06 รพ.สต.07 รพ.สต.08 รพ.สต.09 รพ.สต.10 รพ.สต.11