ปฐมนิเทศนักศึกษา งานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สาขาวิชาสาธารณสุขุชมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อเตรียมการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนในเขตเเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามคำร้องขอบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา SHC 0204 การส่งเสริมสุขภาพ ›

Read more

ประกวดรพ.สต. ดีเด่นระดับโซนจังหวัดสุราษฏร์ธานี

อ.สมชาย สหนิบุตร หัวหน้าสาขาสาธารณสุขศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับโซนจังหวัดสุราษฏร์ธานี ของ รพ.สต.นิคมสร้างตนเองขุนทะเล ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ในฐานะเครือข่ายระบบสุขภาพตำบลขุนทะเล ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

Read more