ปฐมนิเทศนักศึกษา งานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สาขาวิชาสาธารณสุขุชมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อเตรียมการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนในเขตเเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามคำร้องขอบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา SHC 0204 การส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยโรงเรียน01 อนามัยโรงเรียน02 อนามัยโรงเรียน03 อนามัยโรงเรียน04 อนามัยโรงเรียน05 อนามัยโรงเรียน06 อนามัยโรงเรียน07 อนามัยโรงเรียน08 อนามัยโรงเรียน09 อนามัยโรงเรียน10 อนามัยโรงเรียน14 อนามัยโรงเรียน15 อนามัยโรงเรียน16 อนามัยโรงเรียน17 อนามัยโรงเรียน18 อนามัยโรงเรียน19 อนามัยโรงเรียน20›