สัมมนาพิจารณากรอบแนวทางการเตรียมฝึกฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทางสาขาวิชาฯได้จัดประชุมหน่วยฝึกฯ จาก สสอ. และ รพ.สต. ของ 7 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมพิจารณากรอบแนวทางการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาธารณสุขชุมชน มรส. ได้รับข้อเสนอแนะแนวทางการฝึกฯ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สาขาวิชา ซึ่งจะได้นำไปปรับใช้ในภาคเรียนที่ 1/2560 ที่จะถึงนี้ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในการสละเวลาเดินทางมาร่วมประชุมของหน่วยฝึกทุกแห่งในวันนี้ และขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สสอ.เมืองสุราษฏร์ธานี สสอ.ดอนสัก สสอ.ท่าฉาง สสอ.ไชยา สสอ.บ้านนาเดิม สสอ.บ้านนาสาร และ สสอ.คีรีรัฐนิคม ที่ได้อนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับ รพ.สต.ในการกำกับดูแลทุกแห่ง