สัมมนาพิจารณากรอบแนวทางการเตรียมฝึกฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทางสาขาวิชาฯได้จัดประชุมหน่วยฝึกฯ จาก สสอ. และ รพ.สต. ของ 7 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมพิจารณากรอบแนวทางการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาธารณสุขชุมชน มรส. ได้รับข้อเสนอแนะแนวทางการฝึกฯ

Read more

นวัตกรรมด้านสุขภาพ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ทางสาขาวิชาได้จัดงานนวัตกรรมทางสุขภาพร่วมกับคณะพยาบาล โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะพยาบาล เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้

Read more