ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี60

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีอาจารย์สมชาย สหนิบุตร หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งในงานจะมีพิธีมอบเข็มประจำสาขา มอบเน็ทติดผมให้กับนักศึกษาที่เป็นผู้หญิง และมีการผูกข้อมือให้กับนักศึกษาใหม่ รวมถึงนักศึกษาที่เป็นอิสลามก็จะมีของที่ระลึกให้  

Read more

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30-16.00 น. บริเวณหลังตึกศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยรุ่นพี่จะแบ่งฐานจำนวน 9 ฐาน โดยให้รุ่นน้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทุกฐาน เพื่อความสามัคคีกันภายในกลุ่ม รู้จักการแก้ไขปัญหาในแต่ละฐาน

Read more

สัมมนาพิจารณากรอบแนวทางการเตรียมฝึกฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทางสาขาวิชาฯได้จัดประชุมหน่วยฝึกฯ จาก สสอ. และ รพ.สต. ของ 7 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมพิจารณากรอบแนวทางการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาธารณสุขชุมชน มรส. ได้รับข้อเสนอแนะแนวทางการฝึกฯ

Read more

นวัตกรรมด้านสุขภาพ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ทางสาขาวิชาได้จัดงานนวัตกรรมทางสุขภาพร่วมกับคณะพยาบาล โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะพยาบาล เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้

Read more